Νέα Προιόντα


Προσφορές


Προτεινόμενα Προιόντα


ΤΗΛ. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ (10.00-19.00)

211 8002111

ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ

ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 50€

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ

ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ, ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ

ΑΓΟΡΕΣ ONLINE

ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ
Queries = 17 Page Time = 0.29879903793335 seconds
DELETE FROM ws_sessions WHERE expiry<='1542592000'
Query Time =0.0019819736480713 seconds

SELECT * FROM ws_sessions WHERE id ='lrlhu326loja9ht511au4d69g2'
Query Time =0.00072312355041504 seconds

SELECT DISTINCT(c.id ),c.* FROM ws_translations as c INNER JOIN ws_translations_lang as l ON l.translations_id=c.id GROUP BY c.id
Query Time =0.00043988227844238 seconds

SELECT l.* FROM ws_translations_lang as l WHERE l.translations_id IN (3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,102,103,104,105,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,125,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,182,183,184,185,186,187,188,189,190,191,192,193,194,195,196,197,198,199,200,201,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214,215,216) ORDER BY FIELD(l.translations_id,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,102,103,104,105,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,125,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,182,183,184,185,186,187,188,189,190,191,192,193,194,195,196,197,198,199,200,201,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214,215,216)
Query Time =0.00032806396484375 seconds

Query Time =1.0013580322266E-5 seconds

SELECT DISTINCT(c.id ),c.* FROM ws_categories as c WHERE c.status = '1' GROUP BY c.id ORDER BY c.depth ASC, c.pos ASC
Query Time =0.0010168552398682 seconds

SELECT DISTINCT(c.id ),c.* FROM ws_categories as c WHERE c.status = '1' AND c.id IN (30,31,32,364,365,480,33,42,231,366,409,34,44,235,368,420,35,45,236,370,437,36,51,237,371,447,37,239,372,458,38,240,373,469,39,241,40,242,41,243,52,56,66,79,86,94,98,103,106,112,140,150,221,244,255,267,279,297,311,319,328,337,374,377,387,394,395,407,410,421,438,448,459,470,53,57,67,80,87,95,99,104,107,113,141,151,222,245,256,268,280,298,312,320,329,338,375,378,388,396,408,411,422,439,449,460,471,54,58,68,81,88,96,100,105,108,114,142,152,223,246,257,269,281,299,313,321,330,339,376,379,389,398,412,423,440,450,461,472,55,59,69,82,89,97,101,109,115,143,153,224,247,258,270,282,300,314,322,331,340,380,390,399,413,424,441,451,462,473,60,70,83,90,102,110,116,144,154,225,248,259,271,283,301,315,323,332,341,381,391,400,414,425,442,452,463,474,61,71,84,91,111,117,145,155,226,249,260,272,284,302,316,324,333,342,382,392,401,415,426,443,453,464,475,62,72,85,92,118,146,156,227,250,261,273,285,303,317,325,334,343,383,393,402,416,427,444,454,465,476,63,73,93,119,147,157,228,251,262,274,286,304,318,326,335,344,384,403,417,428,445,455,466,477,64,74,120,148,158,229,252,263,275,287,305,327,345,385,404,418,429,446,456,467,478,75,121,149,159,230,253,264,276,288,306,346,386,405,419,430,457,468,479,76,122,160,254,265,277,307,347,406,431,77,123,161,266,278,308,348,432,78,124,162,309,349,433,125,163,310,350,434,126,164,351,435,127,165,352,436,128,353,129,354,355,356,357,358,359,360,361) GROUP BY c.id ORDER BY FIELD( c.id,30,31,32,364,365,480,33,42,231,366,409,34,44,235,368,420,35,45,236,370,437,36,51,237,371,447,37,239,372,458,38,240,373,469,39,241,40,242,41,243,52,56,66,79,86,94,98,103,106,112,140,150,221,244,255,267,279,297,311,319,328,337,374,377,387,394,395,407,410,421,438,448,459,470,53,57,67,80,87,95,99,104,107,113,141,151,222,245,256,268,280,298,312,320,329,338,375,378,388,396,408,411,422,439,449,460,471,54,58,68,81,88,96,100,105,108,114,142,152,223,246,257,269,281,299,313,321,330,339,376,379,389,398,412,423,440,450,461,472,55,59,69,82,89,97,101,109,115,143,153,224,247,258,270,282,300,314,322,331,340,380,390,399,413,424,441,451,462,473,60,70,83,90,102,110,116,144,154,225,248,259,271,283,301,315,323,332,341,381,391,400,414,425,442,452,463,474,61,71,84,91,111,117,145,155,226,249,260,272,284,302,316,324,333,342,382,392,401,415,426,443,453,464,475,62,72,85,92,118,146,156,227,250,261,273,285,303,317,325,334,343,383,393,402,416,427,444,454,465,476,63,73,93,119,147,157,228,251,262,274,286,304,318,326,335,344,384,403,417,428,445,455,466,477,64,74,120,148,158,229,252,263,275,287,305,327,345,385,404,418,429,446,456,467,478,75,121,149,159,230,253,264,276,288,306,346,386,405,419,430,457,468,479,76,122,160,254,265,277,307,347,406,431,77,123,161,266,278,308,348,432,78,124,162,309,349,433,125,163,310,350,434,126,164,351,435,127,165,352,436,128,353,129,354,355,356,357,358,359,360,361 )
Query Time =0.00098800659179688 seconds

SELECT DISTINCT(c.id ),c.* FROM ws_categories as c GROUP BY c.id
Query Time =0.0010371208190918 seconds

SELECT id,DDC FROM ws_biblionet_categories
Query Time =0.0015571117401123 seconds

SELECT c.id,c.title,c.slug FROM ws_pages as c
Query Time =0.0001530647277832 seconds

SELECT DISTINCT(c.id ),c.* FROM ws_taxes as c GROUP BY c.id
Query Time =9.8943710327148E-5 seconds

SELECT DISTINCT(c.id ),c.* FROM ws_blocks as c GROUP BY c.id
Query Time =9.8943710327148E-5 seconds

SELECT DISTINCT(c.id ),c.* FROM ws_manufacturers as c GROUP BY c.id
Query Time =9.5844268798828E-5 seconds

SELECT DISTINCT(c.id ),c.* FROM ws_availabilities as c GROUP BY c.id
Query Time =0.00010395050048828 seconds

SELECT DISTINCT(c.id ),c.* FROM ws_products as c WHERE c.status = '1' AND c.availability_id IN ( 1,5 ) AND ( (is_new=1) OR ( new_start<='1542593440' AND new_end>='1542593440') ) GROUP BY c.id ORDER BY c.price asc LIMIT 0,6
Query Time =0.01684308052063 seconds

SELECT DISTINCT(c.id ),c.* FROM ws_products as c WHERE c.status = '1' AND c.availability_id IN ( 1,5 ) AND ( ((is_offer=1) OR ( offer_start<='1542593441' AND offer_end>='1542593441')) AND offer_price>0) GROUP BY c.id ORDER BY c.offer_price asc LIMIT 0,4
Query Time =0.024221897125244 seconds

SELECT DISTINCT(c.id ),c.* FROM ws_products as c WHERE c.status = '1' AND c.availability_id IN ( 1,5 ) AND ( (is_featured=1) OR ( featured_start<='1542593441' AND featured_end>='1542593441') ) GROUP BY c.id ORDER BY c.price asc LIMIT 0,6
Query Time =0.0017440319061279 seconds